Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Mensen met een laag inkomen hebben recht (als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen) op bijzondere bijstand, een individuele inkomenstoeslag, minimabeleid, een collectieve ziektekostenverzekering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Niet iedereen die in aanmerking komt voor gemeentelijke regelingen maakt hier gebruik van. Bijvoorbeeld omdat u de regeling niet kent. Of omdat u ervan uitgaat dat u er geen recht op heeft. Misschien ziet u op tegen een ingewikkelde procedure. Of vindt u dat anderen de financiële compensatie harder nodig hebben. U loopt zo echter kans geld mis te lopen waar u wel recht op heeft. Om te bevorderen dat meer mensen gebruik maken van de regelingen, geeft Kennemer Wonen de informatie die u hiervoor nodig heeft bij de veelgestelde vragen, onder het kopje 'inkomensondersteunende regelingen".

Veel gevraagd over Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Ik heb hulp nodig bij het op orde brengen van mijn financiƫn. Kan Kennemer Wonen mij adviseren?

Algemeen

U kunt voor het op orde brengen van uw financiën het beste contact opnemen met de gemeente waar u woont. Zij kunnen u doorverwijzen naar een instantie die u kan helpen. Daarnaast ondersteunt iedere gemeente huishoudens met een laag inkomen om alle echt noodzakelijke uitgaven te doen. De voorwaarden kunnen per regeling en per gemeente verschillen, neem daarom altijd contact op met uw gemeente of kijk op de website van uw gemeente als u wilt weten of u in aanmerking komt. Bij de vraag 'Welke gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen zijn er?' leest u meer over de regelingen van de gemeenten voor inkomensondersteuning.

Twijfelt u bij wie u het beste met uw hulpvraag terecht kunt? Neem dat contact op met onze preventieconsulenten. Wij helpen u graag op weg. 

Welke gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen zijn er?

Algemeen

Er bestaan diverse landelijke en gemeentelijke regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen.

Voorbeelden van deze regelingen zijn:

 • Bijstandsuitkering
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Collectieve zorgverzekering: korting op uw zorgverzekering via uw gemeente
 • Korting op de maaltijdvoorziening
 • Bijdrage voor sociale, sportieve en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld met een kortingspas.
 • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
 • Bijdrage voor de schoolkosten van uw kind(eren) – via DUO (DUO.nl)

Soms is er nog meer mogelijk. Op bereken uw recht kunt u uw gegevens invullen en ziet u in één oogopslag voor welke regeling u mogelijk in aanmerking komt.

Welke inkomensondersteunende regelingen zijn er in mijn gemeente?

Algemeen

Heeft u moeite om rond te komen? Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft, of hoge onverwachte kosten? Er zijn verschillende regelingen en toeslagen die u misschien kunnen helpen. 

Hieronder vindt u de informatie per gemeente in ons werkgebied:

Op bereken uw recht kunt u zelf bekijken voor welke landelijke, en plaatselijke, inkomensondersteunende regelingen u in aanmerking kunt komen. U leest hier ook wat u moet doen om een regeling aan te vragen.

Het Sociaal Team van uw gemeente helpt u graag bij het vinden van de juiste hulp.

Klik hier voor de contactinformatie voor het sociaal team van de BUCH-gemeenten.

Klik hier voor de folder inloopspreekuur geldzaken van de BUCH-gemeenten.

Wanneer heb ik recht op een bijstandsuitkering?

Algemeen

U krijgt misschien een bijstandsuitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Nederland;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u heeft niet genoeg inkomen of spaargeld of vermogen om van te leven;
 • u krijgt geen andere uitkering;
 • u zit niet in de gevangenis;
 • u doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Mogelijk vraagt de gemeente u om iets terug te doen: Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Meer informatie over bijstandsuitkering leest u op de regelhulp van de overheid.

Wat is bijzondere bijstand en wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Algemeen

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten. Dit zijn bijzondere kosten die je moet maken en die je niet van je uitkering of loon kunt betalen. Deze kosten maak je in speciale gevallen en je krijgt deze kosten nergens anders (helemaal) vergoed.

Voorwaarden bijzondere bijstand

U heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als u onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • u woont rechtmatig in Nederland;
 • u heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
 • u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
 • de kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed.

Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten:

 • Eigen bijdrage voor thuiszorg en ziekenvervoer. Een eigen bijdrage betekent dat je in sommige gevallen een deel van de kosten zelf moet betalen;
 • Eigen bijdrage voor rechtsbijstand;
 • Kosten van bewindvoering, curator- en mentorschap;
 • Reiskosten (buiten de gemeente) voor bezoek aan partner/kinderen in gevangenschap of ziekenhuis/verpleging/school;
 • Extra kosten door een ziekte of beperking. Bijvoorbeeld extra kosten voor verwarming, dieet, maaltijd, slijtage en bewassing;
 • Eigen bijdrage voor kosten kinderopvang bij een Sociaal Medische Indicatie (SMI) of Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE);
 • Eigen bijdrage voor kosten kinderopvang overig (o.a. bij werk, inburgering, studie);
 • Alarmeringskosten. Dit zijn kosten voor een personenalarm;
 • Een computer voor je kind op het voortgezet onderwijs (hiervoor gelden extra voorwaarden).

Meer informatie over bijzondere bijstand en het aanvragen hiervan, vind u op de website van Zaffier.

Wat is een individuele inkomenstoeslag?

Algemeen

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u al tenminste drie jaar van een minimuminkomen leeft. U kunt de toeslag eenmaal per twaalf maanden aanvragen.

Mogelijk heeft u recht op een individuele inkomenstoeslag als u: 

 • weinig of geen vermogen bezit;
 • geen uitzicht hebt om door werk uw inkomen te verbeteren: u moet laten zien dat u geprobeerd heeft een beter inkomen te krijgen. De gemeente beoordeelt of u er voldoende aan heeft gedaan.

Er gelden een paar voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen.

 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
 • Uw inkomen mag de afgelopen 36 maanden niet hoger zijn dan de inkomensgrens die voor u geldt;
 • U bezit niet meer eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
 • U ontving voor de afgelopen periode van 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag;
 • U heeft geen zicht op inkomensverbetering (studenten hebben dat wel).

Meer informatie over individuele inkomenstoeslag en over het aanvragen hiervan leest u op de website van Zaffier.

Wat is minimabeleid voor mensen met een laag inkomen?

Algemeen

Vrijwel iedere gemeente heeft aparte regelingen voor mensen met een laag inkomen. Dat zijn vaak regelingen voor ouders zodat hun kind kan sporten of regelingen om te zorgen dat ook mensen met minder geld aan culturele activiteiten kunnen meedoen. U kunt het beste uw gemeente vragen welke regelingen er zijn en of u daar recht op heeft.

Meer informatie leest u op de website van Zaffier.

Wat is een collectieve ziektekostenverzekering?

Algemeen

De meeste gemeenten hebben voor mensen met een laag inkomen een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij een zorgverzekeraar. Door afspraken met de zorgverzekeraar is de premie lager, of krijgt u meer kosten vergoed. Vraag na bij uw gemeente of u er recht op heeft.

U kunt ook even kijken op www.gezondverzekerd.nl, daar staat alles over collectieve verzekeringen van uw gemeente en kunt u opzoeken of u aan de voorwaarden voldoet.

Wat is kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en voor welke belastingen geldt dit?

Algemeen

Als inwoner van een gemeente krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding betekent dat u sommige delen van de aanslag niet (helemaal) hoeft te betalen.

Voor welke gemeentelijke belastingen is kwijtschelding mogelijk?

Kwijtscheldingsregelingen zijn er voor de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de lijkbezorgingsrechten en leges (voor bijvoorbeeld een huwelijk of een identiteitskaart).

Wanneer kom ik aanmerking voor kwijtschelding?

Huishoudens met een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm kunnen recht hebben op hebben op kwijtschelding van gemeentelijke-en/of waterschapsbelasting. Vaak komen deze huishoudens hiervoor meerdere jaren achter elkaar in aanmerking. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen moeten aanvragers gegevens verstrekken over o.a. inkomen en vermogen. U komt voor kwijtschelding in aanmerking als u géén vermogen en géén betalingscapaciteit heeft.

Laat geen geld liggen: op bereken uw recht ziet u waar u mogelijk recht op heeft.

Wat zijn de normbedragen voor de kwijtscheldingstoets van gemeentelijke belastingen?

Algemeen

De normbedragen voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten (ook geldig voor belastingen van waterschappen) veranderen ieder half jaar. U vindt ze op de volgende website: www.inlichtingenbureau.nl

Hoe vraag ik kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan?

Algemeen

U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen door gebruik te maken van het bij het aanslagbiljet meegezonden verzoekformulier kwijtschelding. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.