Wat moet ik doen als Kennemer Wonen mijn klacht niet oplost?

Wij vinden het belangrijk dat u goed en prettig woont. En dat regel je samen. Dus zijn er problemen? Dan doen we er alles aan om die met elkaar op te lossen. Het kan voorkomen dat we er samen toch niet uitkomen. In zo’n bijzonder geval kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie. Er is één geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord: de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord.

Wat doet de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
Een klacht legt u altijd eerst voor aan Kennemer Wonen. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of de uitkomst, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie bepaalt of uw klacht in behandeling wordt genomen. De geschillencommissie vraag ook informatie op bij Kennemer Wonen. De geschillencommissie beoordeelt klachten van huurders en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de woningcorporatie. Met dit advies kan de klacht worden opgelost maar een corporatie mag van het advies afwijken. Het advies kan voor Kennemer Wonen ook aanleiding zijn om bepaalde zaken in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een nog betere dienstverlening.

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en uit leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en uit leden die zijn voorgedragen door de woningcorporaties. De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken: ze weten wat er speelt in de samenleving en vinden het belangrijk dat we met elkaar zo aangenaam mogelijk wonen en leven.

U heeft een klacht. Wat nu?
Een klacht bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord dient u in per e-mail of per post. U geeft duidelijk aan wat er aan de hand is en onderbouwt uw klacht eventueel met documenten of beeldmateriaal. De geschillencommissie vraag ook informatie op bij Kennemer Wonen. Als de klacht in behandeling kan worden genomen krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een hoorzitting. U kunt zich tijdens de zitting laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een andere persoon. Uw klacht wordt kosteloos behandeld en u kunt deze altijd weer intrekken De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn:

  • een klacht mag niet later dan een jaar na het ontstaan van de klacht worden ingediend en de corporatie moet voldoende in de gelegenheid zijn geweest om de klacht op te lossen;
  • een klacht mag niet anoniem ingediend worden of discriminerend van aard zijn;
  • uit de klacht moet duidelijk zijn wat de corporatie wordt verweten;
  • klachten waar volgens de wet alleen een rechter of de huurcommissie over mogen oordelen, zullen niet in behandeling worden genomen;
  • de klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van de klacht;
  • een klacht mag niet al eerder aan een andere onafhankelijke instantie zijn voorgelegd;
  • een klacht mag niet al eerder door de geschillencommissie zijn behandeld en voorzien van een advies, ook als de corporatie besloten heeft van het advies af te wijken.

Het volledige overzicht van voorwaarden vindt u in het klachtenreglement.

Hoe verloopt de procedure?
Binnen twee weken nadat u de klacht heeft ingediend, krijgt u van de geschillencommissie bericht. De commissie laat weten of uw klacht in behandeling kan worden genomen.
Is dat het geval? Dan wordt u binnen drie weken na ontvangst van alle relevante informatie van u en van Kennemer Wonen, uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting kunt u uw verhaal doen. Ook Kennemer Wonen komt aan het woord. De hoorzitting is besloten en anoniem: uw klacht en persoonlijke gegevens blijven dus binnenskamers.
De commissie geeft, op basis van alle verstrekte informatie, een onafhankelijk advies aan de corporatie. Uiteraard ontvangt u ook een exemplaar van het advies.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord? Bekijk dan hier het volledige reglement. 

Een klacht indienen?
U mag de klacht per e-mail versturen naar: geschillencommissieNHN@gmail.com

U kunt uw klacht ook per post opsturen naar:

Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord
Antwoordnummer 521
1800 VB Alkmaar
(een postzegel is niet nodig)