Huurders, gemeenten en Kennemer Wonen maken woonafspraken voor 2022

Prestatieafspraken 2021-2024

Concrete afspraken over sociale woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en samenwerking rond zorg, welzijn en leefbaarheid, dat is te lezen in het Jaarplan 2022. Kennemer Wonen, de BUCH gemeenten en de Centrale Huurderskoepel hebben dit ondertekend.

Gemeenten, de Centrale Huurderskoepel en Kennemer Wonen maken ieder jaar met elkaar concrete jaarafspraken over wat zij willen bereiken. In het Jaarplan 2022, dat onlangs is ondertekend door alle partijen, is te zien waarmee de partijen aan de slag gaan.

Sociale huurwoningen blijven achter
Alle partijen onderkennen dat het bouwen van voldoende sociale huurwoningen belangrijk is. Komend jaar worden deze woningen helaas nog niet opgeleverd. Wel staan er voor de komende jaren een behoorlijk aantal sociale huurwoningen in de planning. “Het tekort aan sociale huurwoningen zorgt voor grote druk op de woningmarkt. Deze opgave vraagt een gezamenlijke inspanning en goede samenwerking. We hebben samen met de gemeenten een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Ook hebben we in samenwerking met de huurderskoepel een woonlastenonderzoek gehouden. We hebben goed zicht op de opgave. Nu aan de slag!” aldus Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

De gemeenten spannen zich in voor voldoende locaties voor sociale woningbouw, ook voor de langere termijn. Gemeenten en Kennemer Wonen verkennen samen de mogelijkheden om nieuwbouw te versnellen en eventuele knelpunten weg te nemen. Binnen de gemeenten zijn er al de nodige plannen, sommige vergevorderd, andere nog minder ver uitgewerkt. Bij elkaar bieden deze voor de komende jaren voldoende mogelijkheden voor sociale huurwoningen. Kennemer wonen wil de komende jaren 250 tot 300 sociale huurwoningen bouwen.

Sociale woningbouw
Wethouder Klaas Valkering van Volkshuisvesting en Wonen van Bergen: “Om rust te brengen op de woningmarkt met als resultaat meer betaalbare woningen voor onze inwoners bouwen we de komende jaren veel nieuwe sociale woningen. Daarnaast hebben we met Kennemer Wonen afgesproken mensen met problematische schulden eerder te helpen. Dat is goed nieuws, want hoe eerder we deze mensen helpen hoe beter.”

Wethouder Jelle Brouwer van Wonen van Uitgeest: “In Uitgeest starten we in 2022 met de bouw van 14 sociale huurwoningen in het centrumgebied en met de bouw van 54 sociale huurwoningen aan de J.E. de Wittstraat Ook gaan we samen met Kennemer Wonen en de gemeente Bergen de inzet van de VoorzieningenWijzer onderzoeken. Met de Voorzieningenwijzer kunnen inwoners en huurders optimaal gebruik maken van bestaande regelingen, fondsen en toeslagen voor minima.”

Goede start
Wethouder Paul Slettenhaar van Wonen van Castricum: “Gemeente Castricum en Kennemer Wonen stellen gezamenlijk een plan van eisen op voor ontwikkelingen en beheren van tijdelijke woningen. Met als doel een goede start en een prettig leefklimaat. We gaan samen in gesprek over meer woningen voor middeninkomens die net boven de sociale huurgrens zitten en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Ook komt er een convenant om woonfraude tegen te gaan.”

Versnellen
Wethouder Peter van Diepen van Ruimtelijke Ontwikkeling & Wonen: “In Heiloo willen Kennemer Wonen en gemeente de mogelijkheden onderzoeken van het versnellen van nieuwbouw voor sociale huur. Dit is extra belangrijk met het oog op de vertraging van de woningbouw in de Zandzoom. Daarnaast gaan we samen kijken naar verdichtingsmogelijkheden van de bestaande woningvoorraad.”

Meer doorstroming

Daarnaast zetten de partijen gezamenlijk in op meer doorstroming door onder andere meer voorlichting, begeleiding en voorrangsregelingen. Bijvoorbeeld van ouderen in een eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement met lift. Partijen vinden dit belangrijk omdat er steeds meer ouderen zijn die langer zelfstandig thuis wonen. Daarom maken de gemeenten ook een samenhangende visie op wonen, zorg en welzijn. De gemeenten en Kennemer Wonen erkennen dat er behoefte is aan woningen voor spoedzoekers als gescheiden mensen, statushouders en jongeren. Door samen te werken, locaties aan te wijzen en maatwerk te leveren willen Kennemer Wonen en gemeenten deze groepen helpen. Daarnaast zetten de partijen in voor de aanpak van vroeg signalering en schuldhulpverlening.

Actieve rol voor huurdersorganisaties
Gerda Kuyper namens de huurdersorganisaties: “Naast het belang voor toename van het aantal sociale huurwoningen en de betrokkenheid bij het woonlastenonderzoek, participeren we op een gelijkwaardige manier, en dat geeft een goed gevoel en vertrouwen voor de toekomst.”

Voortgang
Nu de handtekeningen zijn gezet onder de woonafspraken, begint het echte werk. In een concreet activiteitenplan laten de partijen zien hoe zij bijdragen aan de realisatie van de prestatieafspraken. De volledige versie van de jaarafspraken en de jaarplannen voor 2022 vindt u hier >>