Gezamenlijke opgaven en afspraken voor wonen in Alkmaar - Prestatieafspraken 2021-2024

Gemeente Alkmaar, de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties hebben ambities en opgaven voor de komende jaren op papier gezet. Deze prestatieafspraken zijn vandaag getekend en gaan over verschillende thema’s, zoals voldoende betaalbare en energiezuinige woningen, wonen & zorg, leefbaarheid en wijkgericht werken.

De prestatieafspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Alkmaar, de corporaties Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Woonwaard, en de huurdersorganisa­ties Huurderskoepel Kennemer Wonen, Huurdersbelangenver­eniging Van Alckmaer en Huurders­belangenver­eniging Noord-Kennemerland.

Alkmaar wil als stad groeien: de gemeente wil aantrekkelijk blijven voor jong en oud, wil woningen toevoegen, sturen op gevarieerde wijken, en toegerust zijn op een duurzame toekomst.

500 nieuwe sociale huurwoningen
Er is een grote vraag naar huurwoningen. Partijen inventariseren komend jaar aan welk woningaanbod er precies behoefte is, om het nieuwbouw¬program¬ma en de ingrepen in de bestaande voorraad daarop af te stemmen. De corporaties zorgen de komende jaren in ieder geval voor een netto toevoeging van zo’n 500 sociale huurwoningen. Dat is een groei van circa 3,5%. In 2021 staat de oplevering van 119 woningen gepand en start de bouw van 38 woningen. Om de mogelijkheden voor woningzoekenden verder te vergroten, kijken de corporaties waar zij ‘flexibel wonen’ kunnen realiseren.
De gemeente overlegt met de corporaties over de realisatie van nieuwe woningen, en zorgt dat procedures snel worden doorlopen en vergunningen snel worden afgegeven. Zij hanteert voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen een verlaagde grondprijs, zoals vastgelegd in de Nota Grondprijzen.

Betaalbare huren
De corporaties verhogen de huren jaarlijks heel beperkt. Ze spreken dit af met hun eigen huurdersorganisaties. De corporaties zorgen ervoor dat minimaal 95% van alle woningen in Alkmaar sociale huurwoningen blijven. Voor deze woningen kunnen bewoners - afhankelijk van gezinssamenstelling, huurprijs en huishoudinkomen - huurtoeslag aanvragen. Daarnaast hebben de corporaties een beperkt aandeel middenhuurwoningen.

Slaagkansen voor jongeren
Jongeren hebben het op dit moment erg moeilijk op de woningmarkt. Om hun slaagkans te verbeteren, zetten partijen in op nieuwbouw, flexwonen, doorstroming en werken met flexibele contractvormen. In 2021 komen de corporaties met een inventarisatie en aanpak gericht op deze doelgroep.

CO2-uitstoot reduceren
De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties maken zich hard om klimaatverandering tegen te gaan en de C02-uitstoot te reduceren. De gemeente hanteert de warmtevisie. De corporaties zijn partners in de energietransitie. Deze partijen werken intensief samen aan de opgave richting 2050. Tot en met 2024 sluiten de corporaties naar verwachting 1.461 woningen aan op het warmtenet. De verduurzaming van huurwoningen gaat gepaard met lagere woonlasten voor huurders.

Aandacht voor kwetsbare groepen
In het Pact voor ‘Wonen met ondersteuning – commitment op leefbaarheid’ (2018)  zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van betaalbare woningen voor  kwetsbare doelgroepen. De corporaties hebben een verdeelsleutel afgesproken en richten zich op het beschikbaar krijgen van deze woningen in de komende periode.

Gemeente Alkmaar faciliteert het langer zelfstandig wonen door de inzet van de Wmo voor individuele voorzieningen. Ook stelt zij waar mogelijk  en onder door de gemeente gestelde voorwaarden, stukjes grond beschikbaar naast woningcomplexen van corporaties. Daar kan dan  stallingsruimte voor scootmobielen worden gemaakt of liften bijgeplaatst.

Wijksteunpunten en woonservicegebieden
In 2021 zetten de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties een pilot woonservicegebied met wijksteunpunt op in Mieuwijdt in Graft. De betrokkenheid van partners in welzijn en zorg is daarbij belangrijk. Partijen merken dat er een grote behoefte is aan tussenvormen van wonen met zorg: combinatie jong en oud, ruimte voor ontmoeting en nabij voorzieningen (waaronder zorg). Veel oudere huurders willen graag in een dergelijke woonvorm of zo lang mogelijk thuis in een wijk wonen (al dan niet in een voor ouderen gelabeld complex) die aan deze criteria voldoet.

Buurtgericht werken: gebiedsagenda’s
Om de wijken en buurten gedifferentieerd en veerkrachtig te houden, is een gezamenlijke inzet hard nodig. Daarom werken partijen op basis van gezamenlijke wijkgerichte strategische doelen aan gezond, leefbaar en veilig wonen. We bundelen onze investeringen om maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren. In het kader van Buurtgericht Werken wordt in de 1e helft van 2021 de gebiedsagenda opgesteld voor Overdie. In het 2e halfjaar starten gesprekken over de gebiedsagenda’s voor de andere wijken.