CO2-Prestatieladder

Kennemer Wonen opereert in een maatschappelijke context waarin duurzaamheid zeer nadrukkelijk op de agenda staat. Na het akkoord van Parijs (2015) waarin is afgesproken de CO2-uitstoot te reduceren naar nihil in 2050, is Nederland gestart met het organiseren van het klimaatbeleid. Op landelijk (klimaat akkoord), regionaal (Regionale Energietransitie Samenwerking, RES) en lokaal niveau (warmtetransitie visies en wijkplannen). Doelstelling is 49% CO2-reductie in 2030 (t.o.v. 1990) en volledige CO2-reductie in 2050. Eén van de belangrijkste elementen daarbij is dat nieuwe en bestaande woningen verwarmd zullen moeten worden zonder aardgas.

Kennemer Wonen staat voor voldoende betaalbare woningen voor onze huurder, nu en in de toekomst. Duurzaamheid is een belangrijk thema dat om forse investeringen vraagt. Het is onze uitdaging om te zoeken naar de optimale balans tussen de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Kennemer Wonen erkent het belang van het tegengaan van klimaatverstoring veroorzaakt door CO2-uitstoot. Duurzame woningen leiden tot lagere energielasten voor onze bewoners en tot minder CO2-uitstoot. Daarmee dragen we bij aan een duurzame toekomst voor volgende generaties en de lagere energielasten dragen bij aan lange woonlasten voor onze huurders.

De Duurzame Thuisgever: CO2-neutrale woningen en duurzame bedrijfsvoering
Kennemer Wonen heeft al in 2018 het woningbezit naar gemiddeld energielabel B verduurzaamd. Eind 2020 zal het energielabel verder verbeteren naar gemiddeld label A. Het is onze ambitie dat ons woningbezit in 2050 CO2-neutraal is. Dit kunnen we niet alleen en daarom werken wij samen met onze partners. Hiervoor moeten wij goede prestatie afspraken (blijven) maken met gemeenten en huurdersorganisaties. Als Duurzame Thuisgever richten wij op het terugdringen van de CO2-uitstoot via de volgende drie stappen

- Stap 1: Ons woningbezit verder verduurzamen;
- Stap 2: De CO2-uitstoot in onze bedrijfsvoering verlagen;
- Stap 3: Onze samenwerkingspartners stimuleren dat ook te doen.

Stap 1: Woningbezit verduurzamen
De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming gaan zo snel, dat we niet investeren in één bepaald instrument, maar in een combinatie van maatregelen:
- Onze woningen voorzien van goede isolatie. Dit verlaagt het energieverbruik van onze huurders.
- Ruim 5.000 woningen voorzien van zonnepanelen zonder directe huurverhoging.
- Zelf energie opwekken door in samenwerkingen met andere partijen zoveel mogelijk woningen van zonnepanelen voorzien en/of aansluiten op duurzame netwerken. Denk aan zonne-, warmte- of windenergie.
- Geen aardgas meer. De nieuwbouwplannen die we vanaf 2018 maken zijn dan ook in beginsel aardgasloos.

Onze inspanningen hebben er toe geleid dat gemiddelde woning van Kennemer Wonen behoort tot de meest energiezuinige huurwoning van Nederland (bron: Aedes benchmark). Onze huurder geniet van een comfortabele woning en een lage energierekening en onze planeet profiteert van de forse CO2-reductie. Wij zullen ook de komende jaren door blijven gaan met het energiezuinig maken van onze woningen.

Stap 2: CO2-uitstoot bedrijfsvoering verlagen
In 2018 is Kennemer Wonen gestart met het in kaart brengen van de CO2-footprint en de reductiekansen van de organisatie. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze resultaten en wij gebruiken daarom de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en maakt de resultaten transparant en vergelijkbaar. In 2020 is Kennemer Wonen met succes gecertificeerd op Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Kennemer Wonen is daarmee de eerste woningcorporatie in Nederland die het certificaat op de Prestatieladder heeft behaald! Onze inspanning hebben aantoonbaar succes. In 2021 zijn wij in staat geweest om onze CO2-uitstoot ten opzichte van 2018 met meer dan 93% te reduceren. Eind 2024 willen we onze CO2- uitstoot met 96% verlagen t.o.v. 2018.

Stap 3: Onze samenwerkingspartners stimuleren ook CO2 te reduceren
De derde en laatste stap zal bestaan uit het gebruiken van de invloed die wij als grote inkopende en aanbestedende partij hebben op onze omgeving. Dat betekent concreet dat wij CO2-reductie zullen laten meewegen bij het aanbesteden en inkopen goederen en diensten. Ook zullen wij door voorlichting en instructie onze huurders stimuleren het energieverbruik in de woning te reduceren. Bij de oplevering van nieuwe woningen met moderne verwarmingstechnieken vindt dit al plaats. Een pittige opgave waar Kennemer Wonen voor staat. Kennemer Wonen staat er voor dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor onze bewoners, nu en in de toekomst. Duurzaamheid is een belangrijk thema dat om forse investeringen vraagt. Het is onze uitdaging om te zoeken naar de optimale balans tussen de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Kennemer Wonen erkent het belang van het tegengaan van klimaatverstoring veroorzaakt door CO2-uitstoot. Duurzame woningen leiden tot lagere energielasten voor onze bewoners en tot minder CO2-uitstoot. Daarmee dragen we bij aan een duurzame toekomst voor volgende generaties.

Werken aan verduurzaming is waardevol en dat doen we het liefst samen met anderen
Kennemer Wonen kijkt samen met partners naar initiatieven om verduurzaming te stimuleren maar ook de uitwisseling van kennis en om de groei van innovatieve ideeën te bevorderen. Enkele initiatieven waar Kennemer Wonen actief bij betrokken is of aan deel neemt zijn:
Uitbreiding en aansluiting op het HVC Warmtenet Alkmaar 
Onderzoek haalbaarheid Warmtenet Castricum
Stichting Nederland CO2 Neutraal
De Groene Huisvesters

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is eigenaar van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Lees meer over de CO2 Prestatieladder.