Corporate Governance

Corporate Governance is de Engelse naam voor het goed besturen van een organisatie. In de Governancecode voor woningcorporaties zijn daar afspraken over gemaakt. Deze afspraken gelden voor het Bestuur en voor de Raad van Commissarissen. In de Governancecode staan de werkzaamheden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen beschreven en zijn regels opgenomen over het afleggen van verantwoording. Zo moet het Bestuur bijvoorbeeld rekening houden met de belangen van de huurders, mogen de werkzaamheden niet te veel risico’s hebben en moet het jaarverslag op de website worden gezet. Kennemer Wonen is verplicht om zich aan deze afspraken te houden.

Met deze regels van de Governancecode controleert en adviseert de Raad van Commissarissen het Bestuur van Kennemer Wonen. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden: mevrouw C.H.B Heemskerk (voorzitter), mevrouw P.M. Huisman, de heer J.P.C. Pannekeet, de heer W.C.T.F. de Zeeuw, mevrouw R. Stotijn en mevrouw C. Portegies.

Mevrouw G.M.C. Walter is de directeur-bestuurder van Kennemer Wonen. Een aantal onderdelen van de Governancecode heeft Kennemer Wonen verder uitgewerkt. Deze documenten ziet u hiernaast bij gerelateerde documenten.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Heeft u het idee dat medewerkers, managers of andere werknemers van Kennemer Wonen niet correct handelen, dan kunt u dit melden bij de Autoriteit woningcorporaties via het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Het gaat dan om meldingen over de hierboven genoemde afspraken. U kunt hier niet terecht voor klachten die u gewoon kunt indienen bij de corporatie of huurcommissie over het onderhoud van de woning, de nieuwe indeling van een wijk of de hoogte van de huur.