woningruil

Het kan voorkomen dat u op zoek bent naar een andere woning, maar dat u nog niet lang genoeg bent ingeschreven. Het ruilen van een woning kan dan een oplossing zijn. De "ruilwoning" mag in een andere gemeente staan en degene met wie u ruilt mag huurder zijn van een andere woningcorporatie. Wel moeten beide woningen en huurders aan een aantal voorwaarden voldoen. En Kennemer Wonen moet de ruil goedkeuren. 

Veel gevraagd over woningruil

Met wie kan ik van woning ruilen?

Algemeen

U gaat zelf op zoek naar een geschikte ruilkandidaat. U kunt bijvoorbeeld een oproep doen via Social Media, op het prikbord van de supermarkt of op websites gespecialiseerd in woningruil.

Sommige van onze woningen zijn van woningruil uitgesloten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de ruilwoning bestemd is voor een bepaalde doelgroep of na mutatie wordt verkocht. Wilt u weten of uw woning in aanmerking komt voor woningruil? Neem dan contact met ons op. 

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Algemeen

Bij woningruil past Kennemer Wonen de huurprijs van haar woning aan naar de op dat moment geldende streefhuur. Dit kan betekenen dat de huurprijs van de woning omhoog gaat.

Hoe gaat het met zelf aangebrachte veranderingen en overname van goederen bij woningruil?

Algemeen

Als beide verhuurders het eens zijn met de ruil, worden er twee nieuwe huurovereenkomsten gemaakt. Dit betekent dat u veranderingen die de huidige huurder in de woning heeft aangebracht accepteert. Het is ook mogelijk dat u met uw ruilpartner afspraken maakt over het overnemen van goederen.

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn woning vervolgens huren?

Algemeen

De contractduur is minimaal 1 jaar.

Zijn er ook kosten aan woningruil verbonden?

Algemeen

Nee, Kennemer Wonen rekent geen kosten voor woningruil. 

Komen alle woningen in aanmerking voor woningruil?

Algemeen

Nee, niet alle woningen komen in aanmerking voor woningruil. Woningen die een verkoopbestemming hebben of op termijn in aanmerking komen voor sloop of renovatie worden uitgesloten. Ook jongerenwoningen zijn uitgesloten van woningruil.

Ruilen kan binnen de sociale huursector en vrije sector. Ruilen met een jongerenwoning of koopwoning is niet mogelijk.

Waarom kan de huurprijs bij woningruil omhoog gaan?

Algemeen

Wij zien woningruil als een gewone verhuring. Zo vindt er dus ook altijd een voor- en eindopname plaats en repareren wij gebreken. Bij een normale huuropzegging passen wij ook altijd de huur aan naar de geldende streefhuur.

Let op! De huurprijs en servicekosten kunnen nog wijzigen. Het kan ook zijn dat na de vooropname blijkt dat het puntenaantal van de woning wijzigt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de woning recent geïsoleerd is. Dit betekent dat de huurprijs ook kan stijgen. Als dit het geval is dat zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. U kunt dan nog afzien van de woningruil.                                                                                                                                                                                                

Wat is woningruil?

Algemeen

Van woningruil is sprake wanneer twee of drie partijen besluiten om uit hun eigen woning te verhuizen naar een woning van de ander. Dit kan bijvoorbeeld als je ergens anders gaat werken of als de ene partij juist groter wil wonen en de andere kleiner.

Wat zijn de voorwaarden van woningruil?

Algemeen

Voorwaarden voor woningruil:

 • U moet in de andere woning gaan wonen.
 • Degene met wie u wilt ruilen moet de hoofdbewoner zijn van de ruilwoning.
 • Er mag geen huurachterstand zijn.
 • De nieuwe huurder mag de afgelopen twee jaar geen overlast hebben veroorzaakt bij zijn oude woning.
 • De woning die u achterlaat moet technisch in orde zijn.
 • De huurprijs kan bij een woningruil door de woningcorporatie worden aangepast.
 • Het inkomen van de nieuwe huurder moet passen bij de (nieuwe) huurprijs.
 • De samenstelling van het gezin moet passen bij de nieuwe woning.
 • Alle verhuurders moeten schriftelijk toestemming geven voor de ruil.
 • U kunt pas ruilen nadat u één jaar in uw huidige woning heeft gewoond.
 • Pas één jaar na de woningruil kunt u de huur opzeggen.
 • U moet als dat van toepassing is in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning.
 • U moet elkaars woning vooraf hebben bezichtigd.
 • De nieuwe woning wordt geaccepteerd in de staat waarin deze op moment van de ruil verkeert.
 • Ruilen kan binnen de sociale huursector en vrije sector. Ruilen met een jongerenwoning of koopwoning is niet mogelijk.
 • Kennemer Wonen voert geen onderhoudswerkzaamheden uit bij woningruil. Alleen de cilinders van de woning en bering worden op kosten van, en door, Kennemer Wonen vervangen.
 • Indien badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe is volgens de voorwaarden en spelregels Interieur Op Verzoek (IOV), kunt u hiervoor een aanvraag indienen na tekenen van het huurcontract.  
 • Het tekenen van het huurcontract vindt plaats op kantoor van Kennemer Wonen op een doordeweekse dag. Bij het tekenen van het huurcontract dient u een getekend exemplaar van het overnameformulier te overhandigen.

Hoe lang duurt het voordat ik hoor of ik mag ruilen?

Algemeen

De doorlooptijd is afhankelijk van het juist en compleet aanleveren van alle benodigde documenten bij beide corporaties. U heeft zelf dus invloed op de snelheid van het traject: hoe beter en completer u en uw ruilkandidaat de documenten aanleveren hoe sneller u de uitslag van uw aanvraag zult weten. Kennemer Wonen geeft binnen 8 weken een definitief akkoord af voor de woningruil.

Waar kan ik een ruilkandidaat vinden?

Algemeen

U gaat zelf op zoek naar een geschikte ruilkandidaat. U kunt bijvoorbeeld een oproep doen via Social Media, op het prikbord van de supermarkt of op websites gespecialiseerd in woningruil. Voorbeelden van deze websites zijn:

In welke gevallen wijzen wij de aanvraag tot woningruil af?

Algemeen

Wij wijzen in ieder geval een aanvraag tot woningruil af als er sprake is van een woning die bestemd is voor een bepaalde doelgroep en de kandidaat niet tot die doelgroep behoort. Denk bijvoorbeeld aan seniorenwoningen, jongerenwoningen of aangepaste woningen voor mindervalide personen.

Woningen met een verkooplabel komen ook niet in aanmerking voor woningruil. Het kan zijn dat uw woning voor een doelgroep aangemerkt is, nadat u in de woning bent komen wonen.

Daarnaast moet de woning passend zijn voor de huishoudsamenstelling en het inkomen. 

En ten slotte kunnen wij op grond van een negatieve verhuurdersverklaring een aanvraag tot woningruil afwijzen.

Moet de kandidaat waarmee ik ruil aanwezig zijn bij de voor- en eindopname?

Algemeen

Ja de ruilkandidaat moet aanwezig zijn bij de voor- en eindopname. Samen met een medewerker vastgoedkwaliteit inspecteert u de woning en bekijkt u samen of er nog dingen zijn die gemaakt moeten worden. Bij de eindopname wordt ook een opnameformulier bij verhuur opgesteld die moet de ruilkandidaat tekenen.

 

Wanneer teken ik de huurovereenkomst bij woningruil?

Algemeen

Bij woningruil gaat de huurovereenkomst altijd in op de eerste van de maand. Vaak tekent u de overeenkomst een paar dagen eerder. Tekenen gebeurt altijd bij ons op kantoor.

Als ik van woning ruil, welke werkzaamheden behoren dat tot de mutatiewerkzaamheden?

Algemeen

Bij woningruil accepteert u de woning in de staat waarin deze zich bevindt. Dit betekent dat wij normaal gesproken alleen bij de deuren van de woning en de berging het slot vervangen.

Als blijkt dat de keuken ouder is dan 20 jaar of de badkamer en toilet een leeftijd heeft tussen de 30 en 35 jaar, dan kunt u na de ingangsdatum van het huurcontract een aanvraag voor Interieur op Verzoek indienen via onze website. Lees voor u een aanvraag indient de

folder bewoners interieur op verzoek 2024

goed door.

Welke gegevens moet ik aanleveren?

Algemeen

Bij woningruil heeft u dezelfde gegevens nodig als wanneer u via SVNK op een woning reageert. De onderstaande gegevens moet u aanleveren: 

 • Positieve verhuurdersverklaring. De verhuurdersverklaring moet u aanleveren. Huurt u en de ruilkandidaat beiden een woning bij Kennemer Wonen? Dan moet u evengoed allebei een verhuurdersverklaring aanleveren. De verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Verklaring geregistreerd inkomen van de belastingdienst of een definitieve aanslag inkomstenbelasting van het huidige of verleden jaar van u en uw partner. Op het document moet het verzamelinkomen van dat jaar staan.
 • Loon- of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden van u en uw partner.
 • Uittreksel gemeentelijke basisregistratie personen van u, uw partner en kinderen.
 • Akkoord voor de woningruil van uw bewindvoerder als u onder bewind staat. U moet de verklaring van uw bewindvoerder en de beschikking van de rechtbank uploaden. De verklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Wat is een driehoeksruil?

Algemeen

Bij een driehoeksruil zijn drie verschillende huurders betrokken bij de woningruil. Alle drie kandidaten gaan in een woning van één van de andere twee betrokkenen wonen.

Bij een driekhoesruil gelden dezelfde regels en voorwaarden als bij een woningruil tussen twee partijen.  

Hoe vraag ik een driehoeksruil aan?

Algemeen

Wilt u een aanvraag voor een driehoeksruil doen? Vul dan het aanvraagformulier driehoeksruil in.

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier stuurt u, samen met de gevraagde bewijsstukken, naar ons op. Wij hoeven alleen de documenten te ontvangen van de ruilpartner die naar een woning van Kennemer Wonen verhuist.

Het formulier en de gevraagde stukken kunt u per post of per e-mail naar ons toesturen.

Wat is de behandeltermijn van mijn aanvraag voor een driehoeksruil?

Algemeen

Binnen 6 weken hoort u van ons of u definitief mag gaan ruilen. De doorlooptijd blijft afhankelijk van het juist en compleet aanleveren van alle benodigde documenten bij alle betrokken corporaties.

Behoud ik mijn inschrijfjaren bij woningruil?

Algemeen

Ja, bij woningruil behoudt u de opgebouwde inschrijfjaren.